அதிகாரம் – 4 – குறள் – 35

அழுக்கா றவாவெகுளி யின்னாச்சொன் னான்கு மிழுக்கா வியன்ற தறம். விளக்கம்;- அறம் இரு கூறுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. துறவறம் இல்லறம் இல்லறத்தான் அறம் செய்யும் போது அவனது பொருளாதார நிலைமைக்கு ஏற்ப அறம் செய்ய வேண்டும். பொருள் அளவு எல்லைக்கு ஏற்பச் செய்ய வேண்டும். துறவறத்தானுக்கு விரதங்கள் வகுக்கப்படுவதால் அவரது உடல் அளவு எல்லைக்கு ஏற்ப அறம் செய்ய வேண்டும். எனவே இந்த இரண்டு பேரும் தனக்கு விதிக்கப்பட்ட அறங்களை அவர்களது எல்லைக்குட்பட்டு எவ்வளவு செய்ய முடியுமோ அவ்வளவு […]

Continue Reading