சொற்பொருள் பின்வருநிலையணி என்றால் என்ன?

உதாரணம்;- துப்பார்க்குத் துப்பாய துப்பாக்கித் துப்பார்க்குத் துப்பாய தூஉ மழை. இக்குறளிலே சொற்பொருள் பின்வருநிலையணி வருகிறது. அணி – அழகு தருவது. ஒரே சொல் ஒரே பொருளோடு திருப்பித் திருப்பி அடுக்கப்பட்டால் அது சொற்பொருள் பின்வருநிலையணி.

Continue Reading