வாழ்க்கைத் துணை நலம்

முன்னுரை;- அறம் இரண்டு கூறாகப் பிரிக்கப்படுகிறது. இல்லறம் – பற்றுவதும் அறம். துறவறம் – பற்றை விடுவதும் அறம். இல்லறத்திலே முதிர்ந்தவர்களுக்குத்தான் துறவறம். எனவே முதலில் பயிலப்பட வேண்டியது இல்லறம். பெரும்பான்மையானோருக்கு உரியதும் இல்லறமே. துறவறம் என்பது ஆன்மீகத்தில் முதிர்ச்சியடைந்தவர்களுக்கு உரியது. இல்லறத்திலே முதிர்ச்சியடைய வேண்டும். அந்த முதிர்ச்சியைத் தருவது திருக்குறளின் இல்லறவியல். திருக்குறள் மனிதனைச் செதுக்க வல்லது. இல்லறத்தானுக்கு பதினோரு கடமைகளை வகுக்கிறார் வள்ளுவர். இந்தக் கடமைகள் அனைத்தையும் அறத்தின் வழியே நின்று செய்ய வேண்டும். […]

Continue Reading

அதிகாரம் – 5 -குறள் – 49

அறனெனப் பட்டதே இல்வாழ்க்கை அஃதும் பிறன்பழிப்ப தில்லாயின் நன்று. விளக்கம்;- அறனெனப் பட்டதே இல்வாழ்க்கை – துறவு நோக்கி முயல்வாரை விடவும் இல்லறத்தான் சிறந்தவன் என்கிறார் வள்ளுவர். இல்லறம், துறவறம் என்று இரண்டுவகை அறங்கள் தான் உண்டு. இதில் அறனெனப்பட்டதே இல்வாழ்க்கை என்று இல்லறம் பிரிக்கப்படுவதால் இது பிரிநிலை ஏகாரம். எனவேதான், அஃது என்பது துறவறத்தைக் குறிக்கிறது. பிறன் பழிப்பது – கூடாவொழுக்கம் – நல்லொழுக்கத்தோடு பொருந்தாத ஒழுக்கம். துறவி துறவை மேற்கொண்டுவிட்டால் பொய்மையோடு ஒத்துப் போகக் […]

Continue Reading

வாழ்க்கைத் துணை நலம்

முன்னுரை;- அறம் இரண்டு கூறாகப் பிரிக்கபடுகிறது. இல்லறம் – பற்றுவதும் அறம் துறவறம் – பற்றை விடுவதும் அறம் இல்லறத்திலே முதிர்ந்தவர்களுக்குத்தான் துறவறம். எனவே முதலில் பயிலப்பட வேண்டியது இல்லறம். பெரும்பான்மையானோருக்க உரியதும் இல்லறமே. துறவறம் என்பது ஆன்மீகத்தில் முதிர்ச்சியடைந்தவர்களுக்கு உரியது. இல்லறத்திலே முதிர்ச்சியடைய வேண்டும். அந்த முதிர்ச்சியைத் தருவது திருக்குறளின் இல்லறவியல். திருக்குறள் மனிதனைச் செதுக்க வல்லது. இல்லறத்தானுக்கு பதினோரு கடமைகளை வகுக்கிறார் வள்ளுவர். இந்தக் கடமைகள் அனைத்தையும் அறத்தின் வழியே நின்று செய்ய வேண்டும். […]

Continue Reading

அதிகாரம் – 3 – குறள் – 23

இருமை வகைதெரிந் தீண்டறம் பூண்டார் பெருமை பிறங்கிற் றுலகு. விளக்கம்;- இருமை வகை தெரிந்து – பிறப்பு என்பது துன்பம்; வீடு என்பது இன்பம். இந்த இரண்டினுடைய கூறுபாடுகளை ஆராய்ந்து, என்பது இதன் பொருளாகும். இருமை என்பது இரண்டு என்ற எண்ணைக் குறித்து நிற்கிறது. எண்ணின் தன்மையைக் குறித்து நிற்கவில்லை. ஈண்டு அறம் பூண்டார் பெருமை – மேலே கூறிய பிறப்பை அறுக்க வேண்டும். அதற்கு முதலாவது பிறக்க வேண்டும். பின்பு தான் அறுக்க முடியும். அறுக்க […]

Continue Reading