திரித்துவம்

தேவன் ஆள்தத்துவமுள்ள திரித்துவ தேவன். திரி – மூன்று. பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவி இந்த மூன்று ஆள்தத்துவமும் சேர்ந்ததே எல்லாம் வல்ல இறைவன். ஆதியாகமத்திலிருந்து இதற்கு நிறைய வசன ஆதாரங்கள் உண்டு. இதோ, மனுஷன் நன்மை தீமை அறியத்தக்க நம்மில் ஒருவரைப் போல் ஆனான். ஆதியாகமம் 3.22 நாம் இறங்கிப்போய், ஒருவர் பேசுவதை மற்றொருவர் அறியாதபடிக்கு அங்கே அவர்கள் பாஷையைத் தாறுமாறாக்குவோம் என்றார். ஆதியாகமம். 11.7 மேற்கண்ட இருவசனங்களிலும் பன்மை இருக்கிறது. பன்மை என்றால் இரண்டுக்கும் […]

Continue Reading